BETINGELSER

 

Betingelserne nedenfor regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangør 80days og kunden (i det følgende Kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

VIGTIGT
Når du køber en rejse hos 80days ApS (i det følgende 80days) gælder følgende generelle betingelser. Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.80days.dk, i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og 80days ApS.

GENERELT
80days ApS
CVR 33055757
Strandvejen 203
2900 Hellerup
E-mail: mail@80days.dk
Telefon: 5353 3999

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSEN
En aftale om køb af en rejse mellem Kunden og 80days er indgået og bindende for begge parter, når bekræftet tilbud accepteres af Kunden. Tilbuddet accepteres af Kunden, når denne enten mundtligt eller skriftligt meddeler 80days, at Kunden ønsker at bestille rejsen.

At tilbuddet er bekræftet betyder, at 80days har bekræftet, at alle overnatninger, transporter osv. kan gennemføres, som det fremgår af tilbud og rejseplan. Ved sin accept af tilbuddet bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de øvrige oplyste vilkår for rejsen.

80days fremsender efter aftalens indgåelse en bekræftelse og faktura på rejsen.

Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

1.2. REJSEDOKUMENTER
80days fremsender efter aftalens indgåelse og uden unødig forsinkelse bekræftet rejseplan og faktura til Kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem Kunden og 80days, herunder – men ikke begrænset til – ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse (primært), emailadresse eller anden kontaktform, som Kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at 80days kan kontakte Kunden både før og under rejsen.
Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne 7-10 dage inden afrejse, skal Kunden straks kontakte 80days.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.).

Kunden skal straks reagere over for 80days, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3. PERSONDATAPOLITIK
For at en kunde kan indgå aftale med 80days, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Fødselsdato
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos 80days og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via 80days’ website, sikres det, at dette altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Ansatte hos 80days har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige hos 80days er økonomichefen.

80days opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til 80days videregives eller -sælges på ingen måde til tredjemand, og 80days registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos 80days har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Jf. Persondataloven har Kunden også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til 80days via email: mail@80days.dk

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at prisen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som Kunden har købt hos 80days.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Kunden er ansvarlig for at afregne direkte på destinationen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne, som følge af forhold hos Kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2. BETALING
Misligholder Kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har 80days ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har 80days ret til betaling af det beløb, som Kunden ville miste efter reglerne i afsnit 7.2., såfremt Kunden valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.3. DEPOSITUM
Samtidig med accept af tilbud, betales – medmindre andet er anført på fakturaen – et depositum på 30 % af rejsens samlede pris. Sker aftaleindgåelsen mindre end 61 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet. Depositum refunderes ikke ved afbestilling.

2.4 SLUTBETALING
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på fakturaen.

Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 10 – 14 dage før afrejsedagen. Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 10 dage inden afrejsen, skal Kunden straks kontakte 80days.

Op til højtider – danske såvel som lokale på rejsemålet – kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

Ifølge loven må 80days ikke modtage kontantbeløb over 20.000 kr. Overstiger fakturaen dette beløb, er det muligt at betale 20.000 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller kreditkort.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING
80days giver inden aftaleindgåelsen Kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker Kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker Kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via 80days, skal Kunden meddele 80days dette, inden aftalen er endeligt indgået.

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1. PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORMALITETER (BL.A. VACCINATIONER OG COVID-19 RESTRIKTIONER)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa, vaccinationsbevis, Coronapas o.l. – også for evt. medrejsende børn. Ligeledes bevis for andre påkrævede vaccinationer. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige, passet skal have plads til nye stempler, og der må ikke være defekte sider (f.eks. efter tidligere bagage-klistermærker).

80days oplyser ved indgåelse af aftalen Kunden om pas- og visumkrav. Kunden skal være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. 80days oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen.

80days oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har Kunden ikke dansk pas, eller har Kunden dobbelt statsborgerskab, skal Kunden gøre 80days opmærksom herpå, således at Kunden kan få korrekt rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk

Kunder, der medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer, er selv ansvarlige ansvar for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

Består deltagerne på Kundens rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal Kunden kontakte rejselandet ambassade/konsulat. Kunden skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt Kundens børn kun rejser med den ene af deres forældre. Kunden kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-paa-rejse/

Kunden er også velkommen til at kontakte 80days for yderligere information om disse regler.

4.2. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER
Det vil fremgå af 80days udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode 80days om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens eller dennes medrejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at Kunden giver 80days alle nødvendige og relevante oplysninger om Kundens behov.

4.3. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af Kundens rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Bliver Kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal Kunden straks meddele dette til 80days, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på Kundens forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af Kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan Kunden ikke holde 80days ansvarlig herfor.

4.4. RETTIDIGT FREMMØDE
I de tilfælde, hvor Kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal Kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis Kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal Kunden kontakte 80days. Ved Kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller 80days, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og Kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger (no show). Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan Kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-inkøen, hvis Kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem 80days samarbejdspartnere på destinationen samt på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er udenfor 80days kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for 80days.

4.5. ORDENSBESTEMMELSER
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af 80days eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

80days er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder – men ikke begrænset til – politiets indgreb/handling over for Kunden i forbindelse med Kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som Kunden eventuelt vil blive påført, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende over for 80days og ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. MANGLENDE EFTERLEVELSE
Overholder Kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod 80days, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.

4.7. HANDEL MED TRUEDE PLANTER/DYR
80days henleder Kundens opmærksomhed på, at der i henhold til bl.a. Washington-konventionen og EU’s regelsæt er strenge restriktioner for international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet her af. Blandt de varer, som Kunden skal være særligt – men ikke kun – på vagt over for, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN
Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et tillæg tilsvarende de faktiske omkostninger ved overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til 80days senest 14 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af 80days ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af 80days, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at hvis ikke andet er anført, kan flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non-refundable”-billetter).

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. PRISÆNDRINGER
80days kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.
80days har pligt til at oplyse, hvis der lokalt vil ske justeringer eller forhøjelser af skatter, afgifter eller gebyrer, som Kunden selv skal afregne lokalt.
Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

80days kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde. Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.

5.3. KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN
Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte 80days hurtigst muligt. Hvis det er muligt for 80days at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen. 80days er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som 80days ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 7.2, og en ny bestilling.

5.4. 80DAYS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN INDEN PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE

5.4.1. Uvæsentlige ændringer
80days er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis 80days inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.

5.4.2. Andre ændringer
Hvis 80days inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som 80days har accepteret at levere, har Kunden følgende rettigheder:

Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
eller Kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af 80days.

80days er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning, de måtte have for pakkerejsens pris. 80days fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at Kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. VED KØB KUN AF FLYBILLET
Når Kunden alene køber en flybillet, er Kunden ikke dækket af Lov om Pakkerejser. Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på fremsendte tilbud. Prisen er gældende i 24 timer, hvilket betyder, at tilbuddet skal accepteres og betales inden for 24 timer, for at 80days kan honorere prisen. Betales billetten ikke samme dag, skal prisen opdateres af 80days, inden den rejsende kan gøre brug af tilbuddet.

BEMÆRK, at 80days sælger flybilletter på flyselskabets vegne, og at 80days derfor ikke er Kundens aftalepart, men kun formidler. Det er flyselskabet, som er Kundens aftalepart og leverandør af rejsen. Flyselskabet er ansvarligt for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, f.eks. i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde, Kundens rejsendes flyselskab går konkurs (og billetten er t/r til Danmark), betyder ovenstående, at Kunden kan rette krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at Kunden kan komme hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der efterfølgende er midler tilbage i Rejsegarantipuljen, vil Kunden endvidere kunne søge refusion af en billet, der ikke kan benyttes grundet konkursen.

7. AFTALENS OPHØR

7.1. FORTRYDELSESRET
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

7.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

7.2.1. Normale afbestillingsvilkår
Medmindre andet er anført på faktura, gælder følgende:

Ved afbestilling efter indbetaling af depositum og 62 dage før rejsen udgør afbestillingsgebyret det fulde depositum.
Ved afbestilling 61-31 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har 80days ret til at beregne sig 50 % af rejsens totale pris i afbestillingsgebyr.
Afbestiller kunden mindre end 31 dage før afrejsen, har 80days ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling af en rejse 60 – 0 dage før afrejsedato i perioden 15. december – 8. januar, har 80days ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et cruise, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på bekræftelsen.

7.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at Kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk

Kunden har, i tilfælde af gebyrfri afbestilling, ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra 80days. Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.2.

For rundrejser gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejsen, har Kunden ret til helt at afbestille rejsen.

7.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2.1 og 7.2.2 skal ske senest 14 dage efter Kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

7.3. OPSIGELSE FRA 80DAYS

7.3.1. Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
80days kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis 80days er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal 80days underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

8. MANGLER OG REKLAMATION
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal Kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til 80days, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis 80days repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter Kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal Kunden omgående reklamere direkte til 80days. Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af 80days medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør Kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader Kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for Kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnå kompensation herfor.

9. BEGRÆNSNINGER I 80DAYS ERSTATNINGSANSVAR
Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven har luftfartsselskaberne det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse. 80days begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). 80days erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.

Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athenkonventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side.

Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:

Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR

Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR

Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser 80days sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

10. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af 80days – skal fremsættes over for 80days inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister Kunden retten til at gøre krav mod 80days gældende.

80days formidler gerne bonusnumre til hotelkæder, flyselskaber samt biludlejere, men vi kan ikke garantere at Kunden får sine point. Dette ligger uden for vores ansvarsområde, hvorfor vi ikke kompenserer for manglende point.

Den rejsende kan efter hjemkomst reklamere til 80days på email: mail@80days.dk

11. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION
Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til 80days oplyse, om Kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har 80days efter Lov om Pakkerejser ret til at modregne denne erstatning og/eller kompensation.

12. VÆRNETING OG LOVVALG
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til 80days eller formidleren, kan Kunden indbringe en klage for reklamation for Pakkerejse Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

80days e-mailadresse er til brug herfor mail@80days.dk

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Romkonventionen af 1980.

13. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

80days har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte,
Registreringsnummer 2270.

Marts 2022

Jeg har glemt min adgangskode

Opret bruger

VIL DU HAVE REJSEINSPIRATION & NYHEDER FRA 80DAYS?

Vi spammer ikke, men vi sender gode idéer, insiders og 80days specials i ny og næ.